AssurMIFID gedragsregels

Onze kantoren zijn ingeschreven in het register van de verzekeringstussenpersonen als Verzekeringsmakelaar onder de aansluitingsnummers FSMA 68251 A-cB (Financieel Adviesburo) en FSMA 109452 A (Goens Verzekeringsburo). Het register van de verzekeringstussenpersonen wordt bijgehouden door de FSMA, te 1000 Brussel, Congresstraat 12-14 en is terug te vinden op www.fsma.be. Voor al uw vragen en problemen kan u in eerste instantie terecht bij ons kantoor.

Een vraag?

Voor al uw vragen en problemen kan u in eerste instantie terecht bij onze kantoren Goens Verzekeringsburo en Financieel Adviesburo.

Contacteer Financieel Adviesburo

Financieel Adviesburo is steeds bereikbaar via telefoon op +32 58 31 30 60 of via e-mail info@financieeladviesburo.be.

Contacteer Goens Verzekeringsburo

Goens Verzekeringsburo is steeds bereikbaar via telefoon op +32 58 31 16 66 of via e-mail info@goensverzekeringsburo.be.

Een klacht?

Klachten kunnen ook ingediend worden bij de Ombudsdienst Verzekeringen te 1000 Brussel, de Meeûssquare 35, tel. 02 547 58 71 – fax 02 547 59 75 – info@ombudsman.as

Wet van 30 juli 2013 tot versterking van de bescherming van de afnemers van financiële producten en diensten a/soak van de bevoegdheden van de FSMA en diverse bepalingen alsook het KB van 21 februari 2014 over de regels voor de toepassing van de artikelen 27 tot 28bis van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten op de verzekeringssector en KB van 21 februari 2014 inzake de krachtens de wet vastgestelde gedragsregels en regels over het beheer van belangenconflicten, wat de verzekeringssector betreft.

Deze tekst werd opgesteld door de beroepsfederaties voor verzekeringsmakelaars FVF, Brocom en Feprabel.

Aangeboden producten en diensten
Informatie over begrip verzekeringsbemiddeling

Onze kantoren bieden diensten van verzekeringsbemiddeling aan, dwz. de werkzaamheden die bestaan in het adviseren over verzekeringsovereenkomsten, het aanbieden, het voorstellen, het verrichten van voorbereidend werk tot het sluiten van verzekeringsovereenkomsten of het sluiten van verzekeringsovereenkomsten, dan wel in het assisteren bij het beheer en de uitvoering ervan.

Aangeboden diensten

Vermogensopbouw

 • pensioensparen
 • langetermijnsparen
 • spaarplan - niet-fiscaal

Wonen

 • brand (woning, appartement)
 • kunstvoorwerpen
 • verzamelingen

Mobiliteit

 • auto (burgelijke aansprakelijkheid, omnium, rechtsbijstand, bestuurder, pechverhelping)
 • motor
 • bromfiets
 • lichte vrachtwagen
 • aanhangwagen
 • oldtimers
 • diverse voer-of vaartuigen (fiets, caravan, motorhome, quad, boot, jetski, golfwagen, ...) 

Gezin en gezondheid

 • familiale
 • huispersoneel
 • globale rechtsbijstand
 • hospitalisatie
 • bestuurder
 • overlijdensverzekering
 • uitvaartverzekering

Vrije tijd

 • reisverzekering
 • paarden
 • elektrische fietsen
 • lichamelijke ongevallen
Polisvoorwaarden

De polisvoorwaarden vindt u op de respectievelijke websites van onze partners. Bekijk onze partners.

Informatie over het belangenconflictenbeleid

De AssurMiFID-gedragsregels leggen onze kantoren op om een schriftelijk beleid op te stellen voor het beheer van belangenconflicten. Hieronder kan u meer informatie terugvinden over hoe onze kantoren hieraan invulling geven.

Wetgevend kader

Vanaf 30 april 2014 zijn de “AssurMiFID -gedragsregels” van kracht. Zij vinden hun wettelijke basis in de wet van 30 juli 2013 tot versterking van de bescherming van de afnemers van financiële producten en diensten alsook van de bevoegdheden van de FSMA en diverse bepalingen alsook het KB van 21 februari 2014 over de regels voor de toepassing van de artikelen 27 tot 28bis van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten op de verzekeringssector en KB van 21 februari 2014 inzake de krachtens de wet vastgestelde gedragsregels en regels over het beheer van belangenconflicten, wat de verzekeringssector betreft.

Overeenkomstig deze gedragsregels zijn onze kantoren gehouden om een schriftelijk beleid op te stellen voor het beheer van belangenconflicten bij het verlenen van diensten van verzekeringsbemiddeling.

De wettelijke regeling omtrent belangenconflicten is een aanvulling op de algemene MiFID-grondwet. Deze grondwet wordt door ons kantoor geëerbiedigd door zich loyaal, billijk en professioneel in te zetten voor de belangen van de klant bij het verlenen van diensten van verzekeringsbemiddeling.

Welke belangenconflicten?

Met het oog op ons belangenconflictenbeleid heeft Financieel Adviesburo en Goens Verzekeringsburo in een eerste stap de mogelijke belangenconflicten in de kantoren geïdentificeerd.
Belangenconflicten kunnen zich voordoen tussen (1) ons kantoor en haar verbonden personen en een klant of (2) tussen meerdere klanten onderling. Het beleid inzake belangenconflicten houdt rekening met de eigen kenmerken van ons kantoor en haar eventuele groepsstructuur.
Bij de beoordeling naar mogelijke belangenconflicten heeft ons kantoor de situaties in kaart gebracht waarbij een aanzienlijk risico bestaat dat de belangen van de klant worden geschaad. Het gaat om:

 • Situaties waarbij winst wordt gemaakt of verlies wordt geleden ten koste van de cliënt;
 • Situaties waarbij ons kantoor een ander belang heeft bij het resultaat van de dienst of transactie;
 • Situaties met een financiële drijfveer om andere cliënten te laten voorgaan;
 • Situaties waarbij hetzelfde bedrijf als de cliënt wordt uitgeoefend;
 • Situaties waarbij ons kantoor een vergoeding ontvangt van een andere persoon dan de client voor de geleverde diensten van verzekeringsbemiddeling.
 • Situaties waarbij ons kantoor deelnemingen van minstens 10% bezit in stemrechten of van het kapitaal van de verzekeringsonderneming(en);
 • Situaties waarbij de verzekeringsonderneming(en) deelnemingen van minstens 10% bezit(ten)van de stemrechten of van het kapitaal van ons kantoor;
Welke maatregelen neemt ons kantoor?

Onze kantoren nemen heel wat maatregelen om ervoor te zorgen dat het belang van de klant primeert.

Het gaat onder meer om:

 • Een interne instructienota;
 • Een aangepast verloningsbeleid;
 • Een beleid dat erop toeziet dat de verbonden personen enkel bemiddelen m.b.t. verzekeringsovereenkomsten waarvan zij de essentiële kenmerken kennen en in staat zijn om aan de cliënten toe te lichten;
 • Een beleid dat het recht voorbehoudt van ons kantoor om bij ontstentenis van een concrete oplossing voor een specifiek belangenconflict de gevraagde dienstverlening te weigeren met het uitsluitende doel de bescherming van de belangen van de klant;
 • Een regeling inzake het ontvangen van voordelen;
 • Een beleid dat erop toeziet dat alle informatie die onze verbonden personen verstrekken correct, duidelijk en niet misleidend is.
 • Indien noodzakelijk zal het beleid inzake belangenconflicten van ons kantoor aangepast en/of geactualiseerd worden.
Wat is de procedure?

Kan MiFID grondwet nageleefd worden?

 • NEEN: geen dienstverlening
 • JA: Volstaan maatregelen van beheer?
  • JA: Dienstverlening
  • NEEN: Specifieke transparantie
   • Dienstverlening
Specifieke transparantie

Wanneer in een concrete situatie onze maatregelen onvoldoende garantie zouden kunnen bieden, zal u geïnformeerd worden door ons kantoor over de algemene aard en/of de bronnen van het belangenconflict, zodat u een weloverwogen beslissing kan nemen. U kan steeds met ons contact op nemen voor meer informatie.

Vergoedingen

Voor onze diensten van verzekeringsbemiddeling ontvangen wij in beginsel een vergoeding van de verzekeringsonderneming, die deel uitmaakt van de premie die u als klant betaalt. Deze kan variëren naargelang het type verzekering. Meer informatie hierover kan u bekomen op onze kantoren.

Daarnaast is een vergoeding mogelijk die verbonden is aan de verzekeringsportefeuille van ons kantoor bij de betreffende verzekeringsonderneming of voor bijkomende taken ingevuld door ons kantoor. Voor meer informatie contacteer ons. In het andere geval ontvangen wij voor onze diensten van verzekeringsbemiddeling een vergoeding van u als klant.

Contacteer Financieel Adviesburo

U kan ons steeds contacteren indien u vragen heeft over deze onderwerpen. Telefonisch zijn we steeds bereikbaar op het nummer +32 58 31 30 60. Een e-mail kan u versturen naar info@financieeladviesburo.be.

Contacteer Goens Verzekeringsburo

U kan ons steeds contacteren indien u vragen heeft over deze onderwerpen. Telefonisch zijn we steeds bereikbaar op het nummer +32 58 31 16 66. Een e-mail kan u versturen naar info@goensverzekeringsburo.be.